Niestety jest tak, że pojęcie działalności gospodarczej zostało inaczej zdefiniowane w poszczególnych ustawach. Inna jest definicja w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, inna w Ordynacji podatkowej, a jeszcze inna w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o podatku VAT.

W ustawie o PIT pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową – wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ustawy daje podstawę by przyjąć, iż dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie czynności:

-        zarobkowo w celu osiągnięcia dochodu – przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,

-        w sposób ciągły – jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu.

-        w sposób zorganizowany – co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

W myśl ustawy o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się natomiast czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)      odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)      są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)      wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W efekcie nie każda działalność zarobkowa podejmowana przez rolnika kwalifikowana będzie jako działalność gospodarcza. Na przykład wykonanie za wynagrodzeniem usługi na prośbę sąsiada nie oznacza jeszcze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Owszem należy to wynagrodzenie opodatkować, ale rozliczając w postaci na przykład umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Uzyskane wynagrodzenie z tytułu umów dzierżawy można na przykład rozliczać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Ta firma rozliczenia jest korzystna dla podatnika, ponieważ stawkę 8,5% odnosimy do przychodów z dzierżawy. Natomiast gdybyśmy rozliczali podatek na zasadach ogólnych to stawkę wynikającą ze skali podatkową, czyli co najmniej 18% również w zasadzie odnosilibyśmy do przychodów, ponieważ przy dzierżawie gruntów w zasadzie nie ma kosztów uzyskania. Z tego prostego porównania wynika, że rozliczanie dzierżawy na ogólnych zasadach jest po prostu nieopłacalne.