Podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Ustawodawca daje w ten sposób szansę podatnikowi sprawdzenia i skorygowania wcześniejszych rozliczeń podatkowych.

Korekta deklaracji VAT-7 może dotyczyć każdej pozycji deklaracji. Można skorygować dane adresowe podatnika, zadeklarowane wcześniej kwoty obrotu i podatku należnego oraz kwoty zakupów i podatku naliczonego. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, tym razem poprawnym wypełnieniu całej deklaracji – w części A zaznaczamy tylko, że deklaracja stanowi korektę poprzednio złożonej deklaracji.

Do korekty deklaracji podatnik ma obowiązek dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Nie ma urzędowego wzoru pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, podatnik we własnym zakresie może sporządzić takie pismo. Ważne jest, by pisemne uzasadnienie zawierało:

  • dane podatnika: imię i nazwisko (nazwa), dane adresowe, NIP lub PESEL,
  • datę sporządzenia pisma,
  • wskazanie adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego w …)
  • uzasadnienie przyczyn złożenia korekty,
  • podpis podatnika.

W przypadku składania korekt deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej do sporządzenia pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty należy wykorzystać interaktywny formularz ORD-ZU.

Z korektą deklaracji postępujemy tak samo jak z deklaracją pierwotną, czyli wypełniamy lub drukujemy, podpisujemy i wysyłamy lub składamy wraz z uzasadnieniem do właściwego urzędu skarbowego.

Prawo do korekty przysługuje do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego, czyli korektę deklaracji możemy złożyć w terminie nie późniejszym niż przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Pamiętać należy, że organ podatkowy badając przyczyny złożenia korekty, może wezwać podatnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień, do przedłożenia dokumentów mających znaczenie dla sprawy, a także może przeprowadzić czynności sprawdzające w tym zakresie. Może się tak stać zwłaszcza wtedy, gdy korekta podatku będzie znacznej wartości.

Przypadki, kiedy nie możemy złożyć korekty

Prawo do korekty deklaracji zostaje zawieszone na czas trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie objętym tą kontrolą lub postępowaniem. Jeżeli więc kontrola dotyczy, np. rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c lipiec i sierpień 2012 r., to korekty można dokonać za każdy inny miesiąc (czyli poza lipcem i sierpniem 2012 r.). Jeżeli nawet podatnik złoży korektę za miesiące kontrolowane (w trakcie trwania kontroli podatkowej) to taka korekta nie wywołuje skutków prawnych.

Ale kiedy kontrola podatkowa się zakończy, czyli po podpisaniu przez podatnika protokołu kontroli, podatnik może dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres objęty kontrolą podatkową, pod warunkiem, że zrobi to przed wszczęciem postępowania podatkowego. Uprawnienie to przysługuje niezależnie od organu podatkowego, który kontroluje podatnika. Jest to bardzo przydatna możliwość, ponieważ jeżeli podatnik zgadza się z ustaleniami kontroli, to po otrzymaniu protokołu kontroli ma prawo złożyć korektę deklaracji, zapłacić podatek wraz z odsetkami i uniknąć tym samym negatywnych konsekwencji w postaci sankcji karnych skarbowych.

Korekta skutkująca zwiększeniem podatku do zapłaty

Możliwe uzasadnienia przyczyn korekty:

  1. Po złożeniu pierwotnego rozliczenia za ten okres zorientowałam się, że podwójnie ujęłam tę samą fakturę zakupu (oryginał faktury VAT i jej duplikat).
  2. Przyczyną korekty jest omyłkowe zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT do usług (8% zamiast 23%).
Pobierz druk uzasadnienia korekty w formacie .RTF

 

Pomimo tego, że w pierwotnej deklaracji zaniżyliśmy podatek VAT do zapłaty nie będziemy podlegać karze karnej skarbowej, pod kilkoma warunkami. Zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Czyli, aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za wcześniejsze złożenie deklaracji z zaniżoną kwotą podatku, musimy uiścić niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym zaniżony podatek na konto właściwego organu podatkowego.

Korekta skutkująca zmniejszeniem podatku do zapłaty

Błędy podatnika mogły również zostać popełnione na jego niekorzyść. W takim przypadku podatnik ma możliwość odzyskania nienależnego lub nadpłaconego podatku. Warunkiem jest złożenie dodatkowo wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Pobierz wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku w formacie .RTF