Usługa dzierżawy gruntu rolnego jest zwolniona z opodatkowania, pod warunkiem, że grunty te są przeznaczone na cele rolnicze.

Stan faktyczny: Jestem rolnikiem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam grunty rolne, w tym grunt rolny o powierzchni 3 ha ze stawem rybnym. Planuję wydzierżawić ten grunt znajomemu rolnikowi, który prowadzi własne gospodarstwo rolne. Dzierżawca nie prowadzi jednakże działalności w zakresie chowu i hodowli ryb lub innych organizmów żyjących w wodzie.

Pytanie: Mam wątpliwości czy wystawiać faktury z naliczonym 23% podatkiem VAT od stawki czynszu dzierżawnego, czy też usługa ta będzie korzystać ze zwolnienia.

Odpowiedź: Od dzierżawy gruntu rolnego opisanego w pytaniu powinien Pan wystawiać fakturę sprzedaży z podatkiem VAT w wysokości 23%.

Dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i czynność ta, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zwolnienie dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze wynika z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „cele rolnicze”. W art. 2 pkt 15 ustawy, zdefiniowana została wyłącznie działalność rolnicza – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także upra-wy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i labo-ratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodar-stwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który może być wykorzystany do ww. działalności rolniczej.

Zatem dzierżawa gruntu, który wykorzystywany będzie na cele rolnicze, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Z treści pytania wynika, że jest Pan właścicielem gruntu rolnego, na którym znajduje się staw rybny. Dzierżawca jest rolnikiem i prowadzi własne gospodarstwo rolne, natomiast nie prowadzi działalności w zakresie chowu i hodowli ryb lub innych organizmów żyjących w wodzie.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż nic nie wskazuje, aby dzierżawa nieruchomości, na której znajduje się staw rybny, dokonana była na cele rolnicze. Dzierżawca nie prowadzi bowiem działalności w zakresie chowu i hodowli ryb lub innych organizmów żyjących w wodzie, z pytania nie wynika również aby nieruchomość wydzierżawiana była na inne cele rolnicze. Zatem jej dzierżawa nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Reasumując, czynsz z tytułu dzierżawy gruntu jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, według stawki 23%.